اتومکانیک، برق، حسابداری ، فن آوری اطلاعات

coolant temperature sensor