اتومکانیک، برق، حسابداری ، فن آوری اطلاعات

وظایف سنسور موقعیت میل سوپاپ