اتومکانیک، برق، حسابداری ، فن آوری اطلاعات

محل نصب سنسور ناک