اتومکانیک، برق، حسابداری ، فن آوری اطلاعات

عملکرد سنسور موقعیت میل سوپاپ