اتومکانیک، برق، حسابداری ، فن آوری اطلاعات

سنسور دمای آب موتور